International Child Development Program (ICDP)

2023

ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program, der har til formål at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Målet er at forbedre de voksnes evner til at være lydhøre og opnå, at især forældre er gode omsorgspersoner for derved at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn.

ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program. Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere lydhøre over for børns behov samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser for derved bl.a. at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn.

Programmet henvender sig til forældre og øvrige omsorgspersoner for børn i alderen 0-18 år samt til personalet i bl.a. børnehaver, skoler og asylcentre.

ICDP er implementeret i mange danske kommuner. Der findes dog ingen samlet oversigt over, hvor og til hvilken målgruppe metoden anvendes. Programmets grundlæggende mål er at øge omsorgspersonernes relationskompetence og selvrefleksion, bidrage til bedre samspil mellem barn og voksne og styrke barnets og omsorgspersonernes psykiske helse.

Danske erfaringer med implementering af programmet blandt professionelle omsorgsgivere peger på, at medarbejdernes motivation, undervisningsforløbets indhold samt kollegial sparring fremmer implementeringen.

Studier fra Norge viser, at ICDP har en positiv effekt på den generelle befolkning samt på specifikke målgrupper som eksempelvis asylansøgere og forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Studierne viser, at omsorgsgivere og forældre oplever en positiv ændring af forældrestrategier og et øget engagement efter deltagelse i ICDP.

ICDP henvender sig til forældre og øvrige omsorgspersoner for børn i alderen 0 -18 år samt til personalet i blandt andet børnehaver, skoler og asylcentre.

Målgruppen for ICDP er forældre og øvrige omsorgspersoner for alle børn i alderen 0-18 år. Ifølge ICDP-programmets hjemmeside (ICDP.info, 2017) kan programmet blandt andet anvendes til:

 • familier generelt
 • familier fra etniske minoritetsgrupper
 • familier, der lever i stress og fattigdom
 • familier, der lever under beskyttelse
 • pleje- og adoptivfamilier
 • forældre til børn med særlige behov – herunder børn med funktionsnedsættelse
 • forældre, der er i fængsel.

ICDP er et internationalt forebyggelsesprogram, der også rettes mod pædagoger, lærere og andre professionelle (UCN, 2023). Programmet henvender sig således også til personalet i blandt andet dagpleje, børnehaver, skoler og asylcentre (Relationspsykologi.dk, 2017; ICDP.info, 2017).

Kilder

Institut for Relations Psykologi (u.å.). Introduktion til ICDP. Institut for Relations Psykologi.

International Child Development Programme (u.å.). Programme reactivating human care. International Child Development Programme.

UCN (u.å.). Øvrig uddannelse ICDP. UCN.

ICDP er et vidensbaseret program, der sigter mod at øge omsorgskvaliteten for børn og forebygge omsorgssvigt og misbrug. Programmets mål er at gøre omsorgspersoner lydhøre over for børns behov.

ICDP er et forebyggende program, der bl.a. er brugt til analyse af samspillet mellem 0-6 årige børn og deres omsorgsgivere. Programmet benyttes også i grundskolen og som tilbud til børn med særlige behov.

I ICDP arbejdes der med omsorg for børn og unge gennem tre elementer:

 • emotionel tryghed
 • vejledning samt støtte til selvkontrol
 • opnåelse af sociale færdigheder.

For at hjælpe og bevidstgøre barnets omsorgsgivere er der udformet otte retningslinjer, der ligger inden for tre dialog-former:

 • Den følelsesmæssige dialog, hvor der er fokus på emotionel bekræftelse og anerkendende kommunikation.
 • Den meningsskabende dialog, hvor opmærksomheden rettes mod aktiv deltagelse i barnets læreprocesser.
 • Den vejledende/guidende dialog, hvor barnet udvikler selvkontrol, reflekterer, får overblik og derigennem oplever mestring.

Programmet gennemføres med forældre gennem otte ugentlige forældregruppemøder af cirka to timers varighed. Hvert møde omhandler én af de otte retningslinjer for et godt samspil. For professionelle gennemføres kurser i programmet, hvor de professionelles relationskompetencer og vejledningsfærdigheder udvikles. Oplæringen af ICDP-vejledere bliver foretaget af ICDP-trænere. 

Kilder

GF2-PAU (u.å.). WebBogen Gf2-PAU. GF2-PAU.

Sherr, Lorraine et al. (2013). Evaluation of the International Child Development Programme (ICDP) as a community-wide parenting programme. The European Journal of Developmental Psychology, Vol. 11(1): 1-17.

UCN (u.å.). Øvrig uddannelse ICDP. UCN.

Implementering af ICDP er beskrevet i seks punkter. Danske erfaringer med implementering blandt professionelle omsorgsgivere peger desuden på, at medarbejdernes motivation, undervisningsforløbets indhold samt kollegial sparring fremmer implementeringen.

ICDP anvendes over hele Skandinavien og i mange danske kommuner. Der findes ingen samlet oversigt over, hvor og til hvilken målgruppe metoden anvendes.

Implementeringen af ICDP bør omfatte:

 1. Støtte fra lokale myndigheder og autoriteter
 2. Tidsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammebetingelser samt motivation
 3. Vilje hos modtageren
 4. Udarbejdelse af implementeringsplan
 5. Kvalitet og intensitet i implementering
 6. Plan for opfølgning, selvevaluering og belønnings- og motivationssystem.

Erfaringer fra Brøndby Kommune

I Brøndby Kommune, hvor ICDP blev implementeret i sundhedsplejen, var erfaringen, at det kan være vanskeligt at få særligt forældre med lavt selvværd til at indvilge i at deltage. I et dansk litteraturstudie konkluderes, at der mangler viden, forskning og litteratur om validitet af programmet og effekter af implementering af ICDP i dagtilbud. Et svensk studie peger på, at det er væsentligt for implementeringens succes, at der på forhånd er udviklet klare implementeringsstrategier baseret på en grundig undersøgelse af den kontekst, indsatsen skal implementeres i. I et norsk studie giver vejledere og trænere udtryk for, at de har et stort engagement, og at de får et stort udbytte af at arbejde med programmet. 

Forskellige norske studier viser, at ICDP både har en positiv effekt på den generelle befolkning samt på specifikke målgrupper. Efter deltagelse i ICDP oplever forældre en positiv ændring af forældrestrategier og et øget engagement.

En evaluering af et efteruddannelsesforløb i Kolding Kommune viser, at familiebehandlerne er blevet opmærksomme på vigtigheden af at styrke forældreevnen og dermed barnets udvikling.

Signifikant positiv effekt af ICDP

Et norsk studie fra 2013 viser, at deltagelse i ICDP blandt den generelle befolkning forbedrer forældrenes strategier og holdninger i forhold til børneopdragelse samt deres opfattelse af egne evner.

De langsigtede effekter er undersøgt i et norsk studie. Her viser undersøgelsen øget selvværd og reduktion af depression blandt de forældre, der udeblev fra færrest møder. Lignende positive resultater ses i en anden norsk undersøgelse. Undersøgelsen peger på, at fædrene efter deltagelse i ICDP oplever en signifikant forbedring i deres forældreadfærd.

I et andet norsk forsøg blev der fundet signifikante effekter i forhold til udviklingen af forældrenes mestring og emotionel sensitivitet samt signifikant reduktion af forældre-barn konflikter, reduktion i barnets internaliserede udfordringer og øget pro-social adfærd.

Et svensk studie har undersøgt ICDP’s effekt ved implementering i skole og finder, at ICDP kan fremme positive relationer mellem lærere og elever.

Kilder

Miller, Tanja (2014). Evaluering af ICDP i praksis. Hvordan en relations- og ressourceorienteret tilgang kan gøre en forskel for forældres kontakt og tilknytning til barnet. CEPRA, UCN: 1-26.

Berggren, Lilian et al. (2021). A First Examination of the Role of the International Child Development Programme in School Achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 65(3): 359-372.

Brekke, Idunn et al. (2022). Effectiveness of the International Child Development Programme: Results from a randomized controlled trial. Child & Family Social Work, Vol. 28(2): 417.431.

Skar, Ane-Marthe Solheim (2013). Foreldreveiledning for fedre. International Child Development Programme. International Child Development Programme, ICDP-rapport.

Kort om indsatsen

Målgruppe: Forældre eller omsorgspersoner til børn mellem 0 og 18 år
Tilgang eller metode:
Forældregruppeprogram
Erfaringer: Danske
Implementeringsguide: Nej
Forventet virkning: Forbedret forældreadfærd. Reduktion af forældre-barn konflikter.
SØM beregning: Nej

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
S: Psykolog, specialkonsulent