Hvorfor arbejde recovery-orienteret rehabiliterende i socialpsykiatrien?

Flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder og har behov for støtte og hjælp. Det lægger et betydeligt økonomisk pres på kommunerne. Samtidig er der store udfordringer med rekruttering af medarbejdere. Der er derfor behov for at tænke i nye løsninger.

Forskning viser, at oplevelsen af selvbestemmelse og kontrol i eget liv kan forbedre trivsel og øge funktionsevnen. Når trivsel og funktionsevne øges giver det rum til, at borgerne kan udvikle sig og forfølge deres håb, ønsker og drømme for fremtiden. Forskning viser også, at oplevelsen af forbundethed til andre mennesker, mening i livet og håb for fremtiden er afgørende for borgernes trivsel og mulighed for at komme sig.

Recovery-orienteret rehabilitering har fokus på at give borgerne kontrollen tilbage over eget liv. Tilgangen har også fokus på at bringe borgeren tættere på de almene fællesskaber. Civilsamfund og kommune skal samarbejde om at bringe borgeren tættere på deres håb, ønsker og drømme for fremtiden. Det handler om at støtte flest muligt i at leve så selvstændige liv som muligt uden for de sociale tilbud.

Illustration som viser Recovery-orienteret rehabiliterings globussen Borgernes håb, ønsker og drømme, et øget fokus på ressourcer samt adgang til samfundets almene fællesskaber er helt centralt i en recovery-orienteret praksis. Mens koordinering, opfølgning, samarbejde, tidlig hjælp og vidensbaserede indsatser er centrale elementer i rehabilitering. Rehabilitering der har fokus på borgerens håb, ønsker, drømme og ressourcer samt på borgerens adgang til almene fællesskaber kalder vi recovery-orienteret rehabilitering.

Principper for recovery-orienteret rehabilitering

Social- og Boligstyrelsen har udviklet otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. Principperne er generiske og overordnede, og kan derfor tages i anvendelse af kommuner med forskellige rammer og praksis. Samtidig knytter der sig konkrete handleanvisninger til principperne, som kommuner kan lade sig inspirere af i deres udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering. 

De otte principper er:

  1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
  2. Fokusér på borgernes ressourcer
  3. Inddrag borgernes selvvalgte netværk og almene fællesskaber
  4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
  5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
  6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
  7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
  8. Brug viden og metoder, der virker

Hvad er recovery-orienteret rehabilitering?

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent

Faglig tilgang

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang der udspringer af socialpsykiatrien, men som er relevant for det samlede specialiserede voksenområde. Alle materialer på hjemmesiden kan således med fordel anvendes af ledere og medarbejdere fx inden for udsatteområdet eller handicapområdet.