Hvad er recovery-orienteret rehabilitering?

Recovery betyder at komme sig. Alle kan komme sig helt eller delvist som led i en personlig proces med udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. I Social- og Boligstyrelsen ser vi koblingen mellem borgernes personlige recovery-proces og den fagprofessionelles arbejde med at støtte denne proces, som recovery-orienteret rehabilitering.

Recovery-orienteret rehabilitering

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der har fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Målet med at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recovery-proces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliterings-indsatsen defineres som recovery-orienteret rehabilitering.

Social- og Boligstyrelsen har formuleret otte retningsgivende principper, der tilsammen beskriver en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Principperne er tæt forbundne og beskriver tilsammen en praksis, hvor den enkeltes håb, ønsker og drømme er omdrejningspunktet for den støtte, borgeren tilbydes. 

De otte principper er: 

1.       Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme

2.       Fokusér på borgernes ressourcer

3.       Inddrag borgernes selvvalgte netværk og almene fællesskaber

4.       Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt

5.       Hjælp borgerne så tidligt som muligt

6.       Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation

7.       Følg op, så indsatsen altid er den rette

8.       Brug viden og metoder, der virker

Læs mere om principperne i ’Vejledning til praksis om recovery-orienteret rehabilitering’ (pdf)

De otte principper for recovery-orienteret rehabilitering tager afsæt i to forskellige begreber – recovery og rehabilitering. Dem kan du læse mere om nedenfor. 

 

Recovery betyder at komme sig og ”handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Shephard m.f.l., 2008).

Personlig recovery defineres som en personlig proces. Det kaldes også for borgerens indefra-perspektiv, som handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, som den enkelte borger selv definerer – som kan være med eller helt uden symptomer.

Recovery-processen er borgerens egen proces. Udgangspunktet for borgerens recovery er de håb, ønsker og drømme, borgeren selv har om det gode, meningsfulde og tilfredsstillende liv. Borgeren ses her som erfarings-ekspert med vigtig viden om egne personlige håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Recovery-orientering betyder, at samarbejdet mellem medarbejderen og borgeren bygger på et ligeværdigt partnerskab med borgeren som erfaringsekspert. I samarbejdet er det vigtigt, at borgeren understøttes i at bevare kontrollen i eget liv.

Nedenstående centrale elementer i recovery-orienteringen udgør tre ud af de otte principper (princip 1-3) for recovery-orienteret rehabilitering:

1.       Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme for fremtiden

2.       Fokusér på borgernes ressourcer

3.       Inddrag borgernes selvvalgte netværk og almene fællesskaber

Du kan også læse mere om recovery i udgivelsen ’Vejledning til praksis om recovery-orienteret rehabilitering’ (pdf)

Rehabilitering handler om det professionelle arbejde i den støtte, som borgeren tilbydes. Rehabilitering er et samarbejde mellem medarbejdere, borgeren og dennes selvvalgte netværk. Formålet med samarbejdet er at muliggøre de forandringer i livet, som borgeren ønsker. Det skal bringe borgeren tættere på et meningsfuldt og selvstændigt liv. 

Rehabilitering er målrettet borgere, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske kognitive og/eller sociale funktionsevne i hverdagslivet.

Nedenstående centrale elementer i rehabilitering udgør fem ud af de otte principper (princip 4-8) for recovery-orienteret rehabilitering:

1.       Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt

2.       Hjælp borgerne så tidligt som muligt

3.       Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation

4.       Følg op, så indsatsen altid er den rette

5.       Brug viden og metoder, der virker

Samarbejdet mellem borger og medarbejder om indsatsen, skal være på en sådan måde, så borgeren oplever, at samarbejdet er ligeværdigt og respektfuldt. Indsatsen skal være målrettet, så alle aktører i rehabiliteringen (borger, professionelle, pårørende og andre relevante parter) arbejder mod et fælles mål. Borgeren bør opleve de forskellige indsatser sammenhængende og koordineret, hvor medarbejderne arbejder sammen. Rehabiliteringsindsatsen skal løbende evalueres, hvorefter indsatsens mål og tidsplan justeres. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den bedst tilgængelige faglige viden og metoder, der virker.

Læs mere i Hvidbog om rehabilitering (åbner på Rehabiliteringsforums hjemmeside)

Du kan også læse mere om rehabilitering i udgivelsen ’Vejledning til praksis om recovery-orienteret rehabilitering’(åbner pdf) 

 

Kontakt

Pauline Lunding
S: Chefkonsulent