Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område

Mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery, kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser. Det kaldes peer-støtte, og de danske erfaringer med peer-støtte er gode.

Der er stigende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery, kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser. I bl.a. England, Skotland, Canada, USA og Australien er der gode erfaringer med anvendelse af peer workers, det vil sige medarbejdere med brugerbaggrund i både den sundhedsfaglige og i den sociale indsats.

Danske erfaringer med peer-støtte

I Danmark har vi blandt andet erfaring gennem afprøvning af seks forskellige modeller for peer-støtte til psykisk sårbare borgere. Desuden er der erfaringer gennem projekt ”Deltagelse i peer-to-peer-fællesskaber for udsatte borgere”, hvor 10 deltagende organisationer har afprøvet peer-støtte forankret i civilsamfundet. Peer-støtten tænkes i dette projekt bredere og favner ikke kun psykisk sårbare. Projekterne tager afsæt i lokale udfordringer og muligheder, og der arbejdes kun med frivillige peer-støtter.

Hvad oplever borgere, der modtager peer-støtte?

De borgere, der modtager peer-støtte, oplever progression i deres recoveryproces. Recovery er en dybt individuel og personlig oplevelse. Nogle af de virkninger, som borgerne beskriver, er en oplevelse af forbedret socialt netværk, større forbundethed og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder.
Peer-støttemodtagerne oplever desuden mindre stigmatisering og forbedrede muligheder for at indgå i meningsfulde relationer.
Peer-støttemodtagerne beskriver også en generel oplevelse af større kontrol med livet, og at de derigennem får et bedre blik på egne ressourcer og muligheder. Derfor oplever peer-støttemodtagerne også en høj grad af fornyet håb for egen recoveryproces.

Hvad oplever borgere, der giver peer-støtte?

De borgere, der fungerer som peer-støttegivere, oplever også progression i forhold til egen recoveryproces. Nogle af de virkninger, som peer-støttegiverne beskriver, er øget håb, oplevelsen af, at deres liv får mening, og at de får en styrket identitet igennem funktionen som peer-støttegiver. Derudover får de blik for nye kompetencer og ressourcer - særligt kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.
I afprøvningen af peer-støtte til psykisk sårbare borgere oplevede peer-støttegiverne  desuden, at de bidrog til den almene psykiatriske indsats, og at de samtidig var kulturbærere i forhold til et øget recoveryorienteret fokus.

Organisationernes erfaringer med peer-støtte

Erfaringerne med brugen af peer-støtte i organisationerne er, at der sker en tydelig ændring i tilgangen til den enkelte borger. Organisationerne oplever ofte en øget recovery-understøttende kultur på arbejdspladsen. Det ses ved et øget fokus på og forståelse for borgerens situation og mindre skelsætning mellem borgere og behandlingssystem samt imellem traditionelle faggrænser.  Peer-støttegivernes erfaringer anerkendes som et særligt perspektiv, der kan bidrage værdifuldt til indsatsen og supplere og berige de eksisterende faglige tilgange, som fx benyttes i den psykiatriske praksis.

Også for ledere og medarbejdere skaber det håb, når de kan se vellykkede recoveryprocesser eksemplificeret i peer-støttegiverne. Brugen af peer-støtte danner derfor ikke blot grundlag for en bedre og mere succesfuld recoveryproces for den enkelte, men er også med til at skabe mening og håb hos fx fagprofessionelle og frivillige i behandlingssystemet. Gevinsten ved peer-støtten er generelt en øget tro på, at man virkelig kan komme sig. Den gensidige tro på, at borgeren kan komme sig, kan være udslagsgivende i forhold til virkningen af det enkelte rehabiliterende forløb og dermed borgerens personlige recovery.

Peer-støttens potentiale

Peer-støtte kan udspille sig i mange forskellige former for indsatser både på tværs af regioner, kommuner og civilsamfund. Der er således et stort potentiale i en mere systematisk brug af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund i sociale indsatser.

Udgivelser om peer-støtte

'Se også de øvrige udgivelser om peer-støtte:

Slutevaluering:  'Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats - slutevaluering'.

Modelkataloget 'Modeller for brug af peer-støtte i den regionale og kommunale indsats'

Inspirationsguide til implementering af peer-støtte 'Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område'

Kortlægning af peer-støtteaktiviteter og aktører i Danmark fra 2004: 'Peer-støtte i Danmark - et foreløbigt overblik'

 

Kontakt

Rune Løgstrup
S: Specialkonsulent

Defintion på peer-støtte

Der findes flere definitioner af peer-støtte. Fælles for de fleste er dog, at det handler om at give og modtage hjælp baseret på respekt og gensidighed mellem mennesker, der har fælles erfaringer, fx med angst, depression, misbrug eller fysiske lidelser.