Trivsel og forebyggelse af vold på botilbud

”Først og fremmest handler det om trivsel – både for borgerne og for medarbejderne”. Det budskab bliver ofte fremhævet i undersøgelser og af ledere og medarbejdere, når det drejer sig om at forebygge trusler og vold på botilbud og forsorgshjem.
Der findes ikke én løsning eller metode, som kan forebygge trusler og vold i alle situationer, men en række forskellige faktorer spiller en rolle, når det voldsforebyggende arbejde lykkes.

Gennem de seneste år har der været flere tragiske episoder af vold, herunder enkelte med døden til følge, på botilbud og boformer for hjemløse.
Flere undersøgelser peger på, at voldsomme episoder af fysisk og psykisk karakter er en udfordring på området.

De voldsomme episoder er en psykisk belastning for både borgere og medarbejdere på tilbuddene. De kan påvirke borgerens rehabiliterende indsats negativt og ofte resultere i stress og arbejdsophør for medarbejderne.
Der er derfor behov for en målrettet indsats på tilbuddene i forhold til at forebygge og håndtere voldsomme episoder og derved fremme tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere.

Der findes ikke én enkelt løsning eller metode, der kan forebygge voldsomme episoder i alle situationer. Flere forskellige faktorer spiller en rolle, og på mange sociale tilbud forekommer voldsomme episoder aldrig, eller kun meget sjældent. På andre sociale tilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring og nogle steder endda en del af hverdagen.

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne, og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

I den internationale forskning er det dokumenteret, at et fokusskifte fra restriktiv magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering nedbringer forekomsten af voldsomme episoder og magtanvendelse inden for handicapområdet og psykiatriområdet.

Forskningen peger samtidig på borgerinddragelse og selvbestemmelse som helt centralt, når voldsomme episoder skal forebygges. Oplevelsen af at have indflydelse på eget liv og af at få støtte til at følge egne ønsker, håb og drømme er i sig selv voldsforebyggende.

Det voldsforebyggende arbejde lykkes bedst, når det sker i tæt samarbejde mellem de medarbejdere og borgere, det handler om. Når borgeren oplever sig inddraget, styrker det oplevelsen af kontrol over eget liv, og det gør borgeren bedre i stand til at samarbejde.

Medarbejdernes indsigt i borgerens situation og forudgående opfattelse af borgeren er af afgørende betydning for, at der sker en vellykket borgerinddragelse. Når medarbejderne forstår borgeren, oplever de i højere grad at have kontrol over situationen - og reagerer ofte også mere rummeligt, løsningsorienteret og mindre restriktivt.

Social- og Boligstyrelsen har samarbejdet med kommuner, forskere, faglige organisationer, Arbejdstilsynet, uddannelsesinstitutioner og en række andre samarbejdspartnere om at samle, udvikle og afprøve viden i forhold til, hvordan man bedst kan fremme trivsel og forebygge voldsomme episoder.

Materiale og mere viden om forebyggelse af vold

Herunder finder du det materiale, som er udviklet i Social- og Boligstyrelsens projekter til forebyggelse af vold:

De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

Læs mere om implementering af de nationale retningslinjer i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens indsatsteam:

Indsatsteam - støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Afprøvning og evaluering af Mestringsskemaet i kombination med Bröset Violence Checklist, BVC: 

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem 

Slutevaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Afprøvning og erfaringsopsamling, LA2:

LA2 - Metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

Erfaringsopsamling: Projekt Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

 

Kontakt

Mette Grønbæk Rasmussen
S: Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her