Integreret indsats - tværsektorielt samarbejde over for borgere med sindslidelse og misbrug

Samarbejdsmodellen indeholder anvisninger til kommuner og regioner, når de skal organisere og samarbejde om en tværgående og integreret indsats over for borgere med sindslidelse og samtidigt misbrug.

Integreret indsats

Mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug har ofte behov for støtte- og behandlingsindsatser fra både kommuner og regioner. Dette skyldes, at misbrugsbehandlingen og socialpsykiatrien er placeret i kommunerne, mens behandlingspsykiatrien er forankret i regionerne. I praksis kan der dog være en række barrierer for et effektivt og smidigt samarbejde om borgerne på tværs af systemerne. Dette kan i nogle tilfælde resultere i, at borgere ikke modtager den behandling, de har brug for, eller kun får et begrænset udbytte af forløbene.

En integreret indsats indebærer, at der ydes en fælles – og fuldt integreret – indsats for borgeren, på tværs af socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingen og regionspsykiatrien. For at opnå dette er der behov for et tværsektorielt samarbejde med tværfaglig koordinering og en fælles forståelse og problemanalyse af den enkelte borgers situation. Forløbet for den enkelte borger skal tilrettelægges og gennemføres som et samlet forløb, så der under behandlingen tages hensyn til både sindslidelsen og misbruget og interaktionen mellem de to lidelser samt øvrige sociale problemstillinger.

Samarbejdsmodellen er udviklet og afprøvet med midler fra Psykiatriaftalen 2011-2014 og er blevet implementeret i fire lokale projekter, som involverer i alt fire kommuner og to regioner, i perioden fra medio 2011 til primo 2015.

Samarbejdsmodellen indeholder anvisninger til kommuner og regioners tværgående organisering og samarbejde. Evalueringen peger på følgende forhold, som de bør sikre, når de implementerer samarbejdsmodellens fem elementer:

 • Ledelse

Det er afgørende, at der er en tværsektoriel styringsgruppe, som kan sikre, at der arbejdes mod de samme mål, og som har mandat til og ansvar for at allokere ressourcer til det tværgående og koordinerende arbejde.

 • Strukturer og rammer

  En integreret indsats på tværs af sektorer forudsætter, at der dagligt og kontinuerligt samarbejdes om en fælles indsats for borgerne. Det tværsektorielle samarbejde skal finde sted inden for klare mødestrukturer og fysiske rammer, som muliggør et tværsektorielt samarbejde, og som fremmer en fælles tværfaglig problemforståelse i forhold til den enkelte borger.

 • Tværfagligt team

  Det tværfaglige team skal sammensættes på tværs af sektorer. Dette indebærer et team bestående af fagpersoner, som kan favne en bred palet af fagligheder, således at teamet i fællesskab kan varetage alle dele af den integrerede indsats, lige fra udredning til støtte- og behandlingsindsatser.
   
 • Opsøgende tilgang

  Indsatsen skal kunne ydes dér, hvor borgeren befinder sig, og skal være aktivt opsøgende og vedvarende, også i perioder med begrænset motivation fra borgerens side.
   
 • Fælles processer og redskaber

  Den integrerede indsats finder sted efter en fast forløbsbeskrivelse med seks faser, som sætter rammen for det enkelte borgerforløb. Til faserne hører en række konkrete redskaber til det tværfaglige arbejde med udredning, handleplaner, indsatser og opfølgning.

I nedenstående håndbog kan du læse om Samarbejdsmodellen som metode. Du kan lære mere om, hvordan du arbejder med den, samt hvilke opmærksomhedspunkter det kan være vigtige at have for øje i arbejdet med samarbejdsmodellens enkeltelementer.

Håndbogen henvender sig til fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel for borgere med sindslidelser og samtidigt misbrug, så de får en mere sammenhængende indsats, og oplever en positiv udvikling ift. deres misbrug og psykiske lidelser. Det kan være, du er Socialdirektør og vil inspireres til nye måder, hvorpå du kan organisere arbejdet med ift. denne målgruppe i din kommune. Det kan også være, at du er sagsbehandler, jobcenterkonsulent, UU-vejleder, kontaktperson eller behandler i psykiatrien og vil inspireres ift. konkrete bud og redskaber til et mere integreret og koordineret arbejde med borgere med sindslidelse og samtidigt misbrug.

Udgivelse: Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Håndbog

Overordnet set viser evalueringen, at den integrerede indsats har medført en betydelig udvikling i kommuners og regioners samarbejde om borgere med sindslidelse og misbrug. Der ses også en en række tidlige indikationer på bedring hos borgerne, som modtager støtte fra det tværfaglige team. 

I evalueringsrapporten kan du læse om effekterne af samarbejdsmodellen og om de fire kommuners og de to regioners erfaringer med at arbejde med modellen. Evalueringen er udarbejdet af Deloitte. 

Udgivelse: Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Evalueringsrapport

Nedenstående undervisningsmateriale kan bruges i forbindelse med kompetenceudvikling hos fagpersoner:

Undervisningsmateriale (pdf)

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
S: Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her