ADHD i et sundhedsfagligt perspektiv

ADHD er den sundhedsfaglige betegnelse for en udviklingsforstyrrelse, som i forskellig grad indebærer vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed, impulskontrol, hyperaktivitet, koncentration og hukommelse.

ADHD er forkortelsen af "Attention Deficit/Hyperactivity Disorder", hvilket på dansk kan oversættes til opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet.

Forskningen har efterhånden klarlagt, at der er en række individuelle, genetiske, neurologiske og kognitive mekanismer involveret i årsagerne til ADHD, men man ved stadig kun lidt om, hvordan de interagerer for, at ADHD opstår.

Der er også stor forskel på, hvordan og i hvilket omfang den enkelte person oplever vanskeligheder, som følge af ADHD. Forskningen peger på, at det kun er omkring halvdelen af de personer, der opfyldte kriterierne for diagnosen som børn, der også opfylder kriterierne som voksne. Man kan derfor betegne ADHD som et spektrum.

Set i dette perspektiv kan ADHD beskrives som en medfødt, biologiskbetinget udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk gennem adfærd, især i forhold til opmærksomhed, koncentration og uro, men også i forhold til kommunikation og samspil i sociale relationer.

ADHD-diagnosen vil aldrig i sig selv give et billede af en persons ressourcer og udfordringer. Diagnosen forholder sig alene til, om bestemte symptomer er tilstede - og ikke til den samlede livssituation, som den enkelte befinder sig i. Derfor kan diagnosen ikke sige noget om, hvad det betyder for den enkelte at have ADHD, og hvordan den enkelte bedst kan håndtere de vanskeligheder, der måtte opstå.

En sundhedsfaglig udredning, i forhold til en bestemt diagnose, kommer almindeligvis først på tale, når en persons trivsel og udvikling er alvorligt truet. En tidlig forebyggende og målrettet indsats kan gøre meget for at øge trivslen og styrke udviklingen, længe inden en diagnose bliver relevant.

Det er ikke afgørende for den sociale indsats, om der foreligger en diagnose eller ej. En social indsats skal iværksættes med udgangspunkt i de funktionelle vanskeligheder, den enkelte person oplever, ikke på baggrund af diagnosens kriterier.

Selvom de diagnostiske kriterier er ens for alle, der får diagnosen ADHD, betyder det ikke, at situationen er ens for alle. Diagnosen beskriver ikke den hele person, men forholder sig alene til, om en bestemt adfærdsprofil er til stede, og om det på undersøgelsestidspunktet volder væsentlige problemer for personen selv eller for omgivelserne.

Diagnosen er et øjebliksbillede, der belyser en persons funktion her og nu. Den siger ikke noget sikkert om, hvordan fremtiden vil forme sig for den enkelte. De vanskeligheder, der oprindeligt førte til, at diagnosen blev stillet, behøver derfor ikke følge en person livet igennem.

De vanskeligheder, man kan opleve som barn, er sjældent de samme, som man vil opleve som voksen. ADHD fremtræder og føles forskelligt for hvert individ.

Menneskers individuelle forståelser af deres liv og de konkrete sammenhænge, de indgår i, spiller en væsentlig rolle for, hvornår noget opleves som vanskeligt. De vanskeligheder, den enkelte kan opleve, kan derfor variere fra situation til situation.

For at forstå betydningen af diagnosen for det enkelte menneske er det derfor nødvendigt altid at se på den enkelte persons samlede livssituation. Det er af afgørende betydning, at fx forhold i familien, i skolen eller på arbejdspladsen inddrages og ses i forhold til de vanskeligheder, der kommer til udtryk.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30