Autisme og skolefravær

Børn med autisme har et højere skolefravær end andre børn. Derfor er det vigtigt at opspore tegn på mistrivsel og sætte tidligt, koordineret og helhedsorienteret ind, hvis barnet ikke kommer i skole. På de følgende sider kan du få inspiration til, hvordan man i fællesskab kan støtte trivslen og forebygge skolefravær.

Barnets trivsel er vigtigt at have for øje, både den faglige trivsel og det sociale skoleliv. Tilstrækkelig viden om barnet, forståelse for barnets motivation, ressourcer og udfordringer i skolen er vigtige elementer. 

Børn med autisme er forskellige og har brug for at blive mødt med anerkendelse og forståelse for de ressourcer og udfordringer, som de har, og med en forståelse af, at de ofte bruger mange ressourcer på at gå i skole og navigere i det sociale liv. 

Vær tydelig og konkret som lærer eller pædagog

Hvis du som lærer og pædagog er tydelig, konkret og holder de regler og aftaler, du har med barnet, vil du være hjulpet godt på vej i dit samarbejde med barnet.

Børn med autisme vil ofte arbejde målrettet med deres arbejdsopgaver, når de kan forstå og se meningen med opgaven. Er der ikke klar information om, hvad opgaven går ud på, og hvordan og hvor længe barnet skal arbejde med opgaven, vil barnet ofte få udfordringer.

Nyt materiale om skolefravær

I inspirationsmaterialet "Tag tidligt hånd om skolefravær – hjælp til et skoleliv med autisme", der er tilgængeligt her på de følgende websider, kan du læse om 6 forskellige temaer: 

I skole med autisme

Vigtigheden af at have fokus på de konkrete behov hos det enkelte barn, når barnet skal skabe mening og motivation, kommunikere og danne relationer til andre børn.

Forebyggelse af skolefravær hos børn med autisme

Hvordan et godt samarbejde kan sikre kommunikationen mellem skole og hjem, før der eventuelt opstår problemer.

Tegn på mistrivsel hos børn med autisme

Vigtigheden af at få øje på barnets tidlige tegn på mistrivsel og fraværsadfærd.

Indsatser ved mistrivsel og bekymrende fravær hos børn med autisme

Tidlige indsatser, der skal forhindre mistrivsel i at udvikle sig til fravær, som tager afsæt i barnets kompetencer og ressourcer, samtidig med at de er målrettet barnets konkrete vanskeligheder i skolelivet.

Konsekvenser ved fravær

Børn med højt skolefravær er i stor risiko for at blive isoleret, ikke kun i skolealderen, men også i deres voksenliv.

Roller og fælles ansvar ved skolefravær

Skolefravær hos et barn med autisme er et fælles ansvar. Skoleleder, lærere, pædagoger, forældre, sagsbehandler og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har alle roller i at sikre en god skolegang for barnet.

Socialstyrelsens plakat om hjælp til et skoleliv med autisme 

Socialstyrelsens flyer om hjælp til et skoleliv med autisme

Bru E. et al. (2016): Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget

Fleischer A.V. (2018): Jeg vil ikke i skole. Om skolevægring hos børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag

Friberg P. et al. (2015): Hemmasittare och vägen tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro. Columbus

Gray, C, & Attwood, T (2010): The new social story book - 10th anniversary edition. Arlington: Future Horizons.

Havik T. (2018): Skolefravær. Å forstå og håndtere skolevegring og skolefravær. Gyldendal Akademisk

Hoopmann K. (2016): Den uundværlige autismemanual – hvad enhver lærer har brug for at vide. Frydenlund

Munkhaugen E.K. (2019): School refusal behavior in students with autism spectrum disorder. Faculty of Medicine, University of Oslo

Peeters T. (1997): Autisme. Fra teoretisk forståelse til pædagogiks praksis. Videnscenter for autisme

Social- og Boligstyrelsen (2015): Enkle redskaber til inklusion – En guide til lærere og pædagoger med elever med udfordringer i forhold til opmærksomhed og socialt samspil på sbst.dk

Social- og Boligstyrelsen (2016): Børn med autisme og skolevægring på sbst.dk

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Dorthe Bevensee
S: Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30