Traumer og hjemløshed

Der ses en sammenhæng mellem traumer i barndommen og senere hjemløshed. Der er større sandsynlighed for, at sammenhængen er til stede, jo længere personen har levet i hjemløshed. Hjemløshed kan herudover i sig selv være en traumatiserende oplevelse.

Et traume kan opstå som følge af forskellige hændelser i et menneskes liv. Det kan fx dreje sig om overgreb, tidligt omsorgssvigt, misbrug i familien, vold, psykisk sygdom, eller at et familiemedlem er indsat i fængsel. Det kan også være et resultat af ulykker eller traumatiske hændelser, som mennesker har oplevet som civile i krig eller under militære udsendelser.

Traumer som risikofaktor for hjemløshed

Traumer kan have stor indflydelse på en persons mentale og fysiske sundhed, hvilket kan gøre det svært at opretholde et stabilt liv og herunder stabile boligforhold. International forskning viser fx en sammenhæng mellem traumer i barndommen og senere hjemløshed. For personer, der oplever langvarig hjemløshed, er sammenhængen mere udtalt, mens sammenhængen kun ses i mindre grad hos personer i hjemløshed af kortere eller enkeltstående varighed.

Traumer kan også være udslagsgivende for udvikling af den psykiske lidelse posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Unge i hjemløshed har sammenlignet med øvrige unge i højere grad forekomst af PTSD, og for veteraner ses der ligeledes en stærk forbindelse mellem hjemløshed og PTSD. Dette indikerer ifølge international forskning, at traumer kan være en risikofaktor for hjemløshed.

Ubehandlede traumer kan udgøre en del af den kompleksitet, som kendetegner problemstillingerne hos personer i hjemløshed med grønlandsk baggrund i Danmark. Dansk forskning peger på, at udsatte grønlændere i Danmark kan kæmpe med traumer fra hændelser inden tilflytning til Danmark. Det drejer sig oftest om personlige traumer og tilknytningstraumer, og det kan dreje sig om traumer som følge af hastige kulturelle forandringer under koloniseringen af Grønland.

Hjemløshed som en potentielt traumatiserende oplevelse

Hjemløshed i sig selv kan være en traumatiserende oplevelse, og det kan forværre eksisterende traumer (re-traumatisering). Fælles for personer i hjemløshed er, at de ofte lever i social udsathed, hvor de kan være i risiko for traumatiske oplevelser. Disse oplevelser kan være som konsekvens af eksempelvis seksuelle overgreb, vold og en konstant daglig utryghed. Derudover kan de også være forbundet med erfaringer fra møder med det socialt system, hvor mange personer i hjemløshed ikke har følt sig set, hørt og forstået.

Da intensiteten og omfanget af traumereaktioner stiger med antallet af oplevede traumer, er personer i hjemløshed iblandt nogle af de mest udsatte og sårbare mennesker i samfundet.

Læs mere om Traume-Bevidst tilgang