Bolig

Arbejdet med at finde boliger til personer i målgruppen for indsatsen er et væsentligt element i en Housing First-baseret indsats. De fleste personer i hjemløshed kan bo i egen bolig og fastholde boligen med den rette støtte, men enkelte personer har brug for alternative boligløsninger.

Housing First-tilgangen bygger på det grundsyn, at alle mennesker har brug for og ret til en bolig. En stabil og sikker boligsituation kan medvirke til, at borgeren føler sig tryg og oplever en forbedring af psykiske og fysiske udfordringer, hvilket kan frigøre ressourcer hos personen til at fokusere på andre aspekter af sit liv end hjemløsheden.

Personer med komplekse støttebehov er ofte afhængige af hjælp til at finde en bolig. Boligløsningen kan fx findes gennem den kommunale boliganvisning, gennem et samarbejde mellem en kommune og de lokale boligforeninger eller gennem udlejning hos privat boligejer.

Gode erfaringer med fastholdelse af bolig

Erfaringer fra arbejdet med Housing First-tilgangen i Danmark viser, at langt de fleste personer med svære, komplekse støttebehov kan bo i egen bolig og fastholde boligen, når de får den rette, intensive støtte. En væsentlig erfaring er, at det ikke er muligt på forhånd at udpege, hvem der kan bo i egen bolig. Derfor bør egen selvstændig bolig med specialiseret støtte være den primære indsats, der afprøves først, og der kan være tilfælde, hvor en person skal tilbydes en bolig flere gange, før det lykkes at fastholde boligen.

Det er vigtigt, at personen ikke udelukkes fra fx kommunal boliganvisning efter et fejlslagent forsøg på at flytte i egen bolig. Tværtimod ligger det i Housing First-tilgangen, at der bør gøres et nyt forsøg på at flytte i egen bolig, hvis et forsøg mislykkes, såfremt personen ønsker det.

Allerede fra indflytningen i boligen ydes der støtte til personen med en af de specialiserede støttemetoder, og fastholdelsen af boligen kan styrkes gennem et velfungerende samarbejde med boligorganisationer og ved brug af sociale viceværter. Den eller de fagprofessionelle skal støtte den enkelte i processen med at få gjort boligen til et hjem.

Forskellige boligløsninger er nødvendige

I Housing First-tilgangen er der behov for forskellige boligtilbud. De fleste personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed vil kunne bo i egen bolig, men nogle personer har dog brug for langvarige botilbud eller alternative boligløsninger. Dette kan fx være tilfældet, hvis personen har svær psykisk sygdom eller plejebehov efter mange års misbrug.

En mindre gruppe blandt personer i hjemløshed har brug for alternative boligløsninger som skæve huse pga. kaotisk og udadreagerende adfærd, der gør det umuligt at fastholde en almen bolig.

Når det tager tid at finde en bolig

Det kan tage tid at skaffe en relevant bolig, uanset om dette sker gennem den kommunale boliganvisning eller gennem privat udlejning. Når det sker, betyder det, at boligløsningen ikke i praksis kan etableres så tidligt i et indsatsforløb, som Housing First-tilgangen foreskriver.

Housing First-tilgangen indebærer dog, at der samtidig med visitation til en specialiseret støttemetode skal være en plan for, hvordan og hvornår boligløsningen etableres, og for hvor personen kan opholde sig og støttes i ventetiden. Det er derfor også vigtigt generelt at tilbyde personen støtte ved behov for hjælp, også hvis en boligløsning ikke umiddelbart er indenfor rækkevidde.

Mere viden om boliger til personer i hjemløshed eller risiko for hjemløshed

Find mere viden om boliger til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed i disse notater og publikationer:

Notat om ”Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere” fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (pdf)

Boligsocial kommunal anvisning – potentialet for afskaffelse af langvarig hjemløshed