Organisering af indsatsen

Indsatsen mod hjemløshed involverer ikke kun ét tilbud eller én kommunal forvaltning. Det er derfor væsentligt, at der er en stærk kommunal organisering og et velfungerende samarbejde med alle relevante aktører. Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at implementeringen af Housing First-tilgangen også handler om et ændret mindset hos de involverede aktører.

Personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed har ofte flere sociale problemstillinger foruden en manglende bolig. Det betyder, at de ofte er eller bør være i kontakt med flere forskellige kommunale afdelinger, regionale behandlingstilbud og tilbud i civilsamfundet.

Det er derfor væsentligt, at hele den kommunale organisation fungerer i et godt samspil, og at der er en tydelig linje fra de politiske strategier og beslutninger til udførelsen i de enkelte tilbud. Dette kræver kontinuerlig politisk og ledelsesmæssig prioritering af og opfølgning på indsatsen.

En vellykket implementering af, og et fokuseret arbejde med, Housing First-tilgangen kræver netop en organisatorisk omstilling og helhedsorientering både på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af andre sektorer.

Hvis den Housing First-baserede indsats succesfuldt understøttes af en stærk kommunal organisering og et velfungerende samarbejde med andre relevante sektorer, vil personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed opleve en hensigtsmæssig og tværgående organisering af den samlede indsats.

Indsatsen vil jf. Housing First-tilgangen ydermere være tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens behov, og den vil have fokus på den enkeltes ønsker, drømme og håb for fremtiden.

Mindsettet omkring Housing First-tilgangen

Den organisatoriske implementering af Housing First-tilgangen handler også om en mental omstilling hos alle de fagprofessionelle, som er i kontakt med personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. En omstilling væk fra en forståelse af udsathed og hjemløshed som kroniske problemer og livspositioner og hen imod en aktiv og reel understøttelse af borgerens recovery-proces.

Det omfatter, at fagprofessionelle omkring personen betragter recovery som en mulighed for den enkelte – dvs. at de fagprofessionelle tror på, at personen i hjemløshed kan udvikle sig og komme ud af hjemløshed. Mindsettet omkring Housing First-tilgangen er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt i implementeringen af tilgangen.

Mere viden om organisering af indsatsen

Find mere viden om og inspiration til organiseringen af indsatsen her:

Evalueringsrapporten ”Udbredelse af Housing First. Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark”
De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed