Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed samler eksisterende viden om virksomme tilgange og indsatser. Tilsammen skaber det et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed, og retningslinjerne understøtter arbejdet med Housing First-tilgangen.

De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med en række centrale aktører på hjemløshedsområdet, og de samler og præsenterer krav, anbefalinger og virksomme indsatser og tilgange på hjemløshedsområdet. Kommuner og andre aktører på hjemløshedsområdet har med retningslinjerne et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed med afsæt i Housing First-tilgangen.

Retningslinjerne kan give inspiration og støtte til, hvordan indsatsen mod hjemløshed bedst muligt kan organiseres. Kommuner og andre aktører kan dermed opnå en mere virksom indsats mod hjemløshed ved at følge retningslinjernes anvisninger.

Indholdet i de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer opstiller ni principper for god praksis på hjemløshedsområdet. Principperne understøtter en helhedsorienteret indsats, som bygger på recovery og rehabilitering. De ni principper er:

 1. Fokus på forebyggelse
 2. Tilgængelig og tværgående rådgivning
 3. Systematisk og helhedsorienteret myndighedsudredning
 4. Helhedsorienteret tilgang
 5. Personinddragelse og samarbejde
 6. Understøttende organisatoriske rammer
 7. Systematisk dokumentation og kvalitetssikring
 8. Anvendelse af aktuelt bedste faglige viden
 9. Strategisk og systematisk udvikling af boligmassen.

De ni principper uddybes og præciseres igennem retningslinjerne, og de kan derfor ikke stå alene. Principperne skal i stedet for ses i sammenhæng med retningslinjerne, som overordnet sætter fokus på fire centrale elementer i indsatsen mod hjemløshed:

 • Forebyggelse – fra den generelle forebyggelse til forebyggelse af tilbagevendende hjemløshed, og med særligt fokus på forebyggelse af hjemløshed i risikofyldte overgange.
 • Organisering og samarbejde – den kommunale organisering og samarbejdet med væsentlige aktører på området.
 • Boligindsatser – hvordan der kan arbejdes med boliger på hjemløshedsområdet både på et strategisk niveau og med borgerne.
 • Borgerrettede indsatser – de direkte indsatser til borgeren, herunder hvordan den enkelte person kan støttes i en recovery-proces med en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats.

Læs mere om de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed