Centrale aktører og samarbejde

Det er kommunens ansvar at tilbyde behandling for stofmisbrug. Det er centralt, at stofmisbrugsbehandlingen tilrettelægges ud fra et helhedssyn på borgerens tilværelse og situation.

Kommunal forpligtigelse

Kommunerne har ifølge § 101 i serviceloven pligt til at yde gratis social stofmisbrugsbehandling til borgere med behandlingskrævende stofmisbrug. Kommunerne har ligeledes pligt til at sikre forsyningen af behandlingstilbud, enten ved at oprette egne tilbud eller ved at samarbejde med andre kommunale, regionale eller private tilbud.

Servicelovens § 101 fastsætter krav om, at kommunen iværksætter et socialt stofmisbrugsbehandlingstilbud senest 14 dage efter borgerens henvendelse til kommunen, og forinden har foretaget en helhedsorienteret afdækning. Der udarbejdes en behandlingsplan ved behandlingens start.

Helhedsorienteret behandling

Mange mennesker med stofmisbrug har komplekse problemer. En helhedsorienteret behandling indebærer, at behandleren har blik for ”det hele menneske” ved at kigge på borgerens samlede livssituation fremfor at se isoleret på stofmisbruget. Ofte vil psykiske, fysiske og sociale problemer have en betydning for, at en person udvikler et stofmisbrug, samtidig med at de samme faktorer kan være en konsekvens af dette forbrug. En succesfuld stofmisbrugsbehandling kan derfor være betinget eller understøttet af en helhedsorienteret afdækning og indsats, der har blik for at reducere de barrierer, der kan stå i vejen for et vellykket behandlingsforløb.

Ud over den konkrete behandling for stofmisbrug kan personer derfor have brug for indsatser, der eksempelvis retter sig mod deres

  • sociale, arbejdsrelaterede og økonomiske situation
  • fysiske helbred
  • psykiske helbred
  • boligsituation
  • beskæftigelse (Thylstrup, 2012)

Hertil kommer den mere omsorgsorienterede indsats, der bl.a. finder sted på de kommunale væresteder eller botilbud. Denne indsats retter sig især mod de mest belastede personer med stofmisbrug (Thylstrup, 2012).

Læs mere om de Nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandling

Centrale aktører

Behandlingstilbuddet, hvor den enkelte er i stofmisbrugsbehandling, er derfor ikke den eneste relevante aktør i en helhedsorienteret indsats til borgeren. Centrale aktører omkring en person i behandling for stofmisbrug kan være

  • sociale indsatser og andre kommunale forvaltninger, så som familie- og beskæftigelsesområdet
  • regionale aktører, så som almenpraktiserende læge, psykiatrien og somatikken
  • private eller kommunale aktører så som botilbud og væresteder
  • lokale civilsamfundsaktører

Da kommunen har det overordnede ansvar for stofmisbrugsbehandlingen, er det vigtigt at være opmærksom på overgangene mellem forskellige behandlingstilbud – eksempelvis at borgeren tilbydes relevante indsatser efter døgnbehandling.

Det kan være relevant, at kommunale og andre relevante aktører laver samarbejdsaftaler, der understøtter koordination og ansvarsfordeling, så borgerne modtager helhedsorienterede indsatser af højest mulig kvalitet.

Kilder

Socialstyrelsen (2020).Retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Odense: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2022). Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug. Odense: Socialstyrelsen.

Thylstrup, Birgitte (2012). God social misbrugsbehandling: Hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL af Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Forløbsbeskrivelse om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug er en sammensat målgruppe med et komplekst støtte- og indsatsbehov.

I
 forløbsbeskrivelsen præsenteres en række faglige anbefalinger på specialiserede og koordinerede indsatser til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.

Læs mere i forløbsbeskrivelsen her